Aquest Avís Legal regula l’accés per part de l’USUARI als continguts proporcionats per Sabate i Coca. L’accés a la  informació proveïda mitjançant aquest lloc web implica la total acceptació del contingut d’aquest Avís Legal, per la qual cosa els aconsellem que accedeixin periòdicament a dit lloc web atesa la seva constant actualització.
L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se  a allò que estableix aquest Avís Legal i, es compromet a fer un ús diligent  del lloc web així com de la informació que conté amb total subjecció a la normativa que li sigui d’aplicació.


IDENTIFICACIÓ
El titular i responsable del lloc web www.sabateicoca.com és l’empresa Sabate i Coca s.a. i les seves dades són:
FINCA SABATÉ I COCA
Ctra. de Sant Sadurní d’Anoia
a Vilafranca del Penedès (c-243A), km 1
08739 - Subirats
(Barcelona)

Activitat econòmica inscrita legalment amb el C.I.F. A58511593
Domicili fiscal del comerç: Pl. de les Eres, 4 08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES (España)


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El nostre web ofereix informació sobre la nostra companyia, els nostres vins escumosos, les vinyes que cultivem, així com l’agricultura aplicada i els mètodes d’elaboració a Sabate i coca.


PRESTACIÓ DELS SERVEIS
La prestació dels serveis de Sabate i coca a través d’aquesta pàgina web és de caràcter informatiu, gratuït i lliurament revocable sense que afecti a la resta de condicions establertes en aquest Avís Legal. Sabate i coca rebutja la responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts d’aquesta pàgina web, reservant-se el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix, Sabate i coca declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que es pogués produir  com a resultat de la seva actualització, millora o per causes alienes.


DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI
L’usuari es compromet a utilitzar els productes i serveis oferts d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, així com a introduir a la pàgina web només informació i continguts veraços, essent-ne ell l’únic responsable. L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap mena (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, ja siguin produïdes per causes pròpies o alienes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual existents sobre aquesta pàgina web i/o els continguts i drets que inclou, així com les marques, noms comercials i dissenys industrials continguts en dita  pàgina web, són de titularitat exclusiva de Sabate i coca, estant protegits tots ells per llei.
Queda prohibida la còpia, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic de tot o part de la pàgina web i/o els seus continguts i dissenys, marques, noms comercials i dissenys industrials, per qualsevol mitjà, sense la prèvia autorització expressa del seu legítim titular.


LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
Sabate i coca no es responsabilitza del mal ús que es faci de les aplicacions o dels continguts de la pàgina web, recaient únicament la responsabilitat en aquell usuari que hagi realitzar el mal ús. Així mateix, Sabate i coca no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en la pàgina web de tercers, a la que es pugui accedir mitjançant enllaços (links) des de la nostra pàgina web o per la informació continguda en pàgines web de tercers vinculades d’alguna manera a aquest lloc web. Sabate i coca cooperarà i col·laborarà si es requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells usos que violin la llei.
Vostè admet conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. A vostè li correspon disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics danyosos, sense que Sabate i coca sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés al lloc web.
L’accés al lloc web requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals s’escapa al control de Sabate i coca. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. Sabate i coca no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que siguin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin  la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ.


ENLLAÇOS
Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers,  que poguessin suposar un perjudici per a la imatge del web de Sabaté i coca, qui es reserva el dret a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació  dels enllaços  (links) realitzats a les seves pàgines web, quan així ho considerí convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu.
Sabaté i coca es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.

PROHIBICIONES
Queda expresamente prohibido:
•    Utilizar cualquiera de los contenidos y/o servicios de con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático de Sabaté i coca.
•    Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a terceros, sin que se haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
•    Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
•    Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de Sabaté i coca o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos.
•    La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización del sitio web, de los servicios y/o de los contenidos.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Para cualquier cuestión o divergencia que pudiera surgir sobre dichos contenidos, actividades, productos y servicios de la presente web entre Sabaté i coca y los usuarios y/o terceros, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la aplicación de la Legislación Española, siendo competentes igualmente los Tribunales Españoles, con consentimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona, salvo que la legislación aplicable determine de forma imperativa otro fuero o legislación distinta.